مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب
۱۳۹۴-۱۱-۲۲
مجتمع دو منظوره پاسارگاز
۱۳۹۴-۱۱-۲۲
نمایش همه

آدرس، نوشهر، سی سنگان، شهرک توسکا تک، شهرک کاتارینا

مساحت: ۶۵۰ متر مربع