۱۳۹۳-۰۹-۲۳

آستر دیواره، آستر تخته ای چیست؟

یکی از پیشرفت های قابل توجه در ساختمان هایی با روکش های فلزی در سال ۱۹۸۰ ،گنجاندن آستر تخته ای برای نگه داشتن در محل عایق […]