۱۳۹۳-۰۹-۲۳

برابر سازی فشار

مفهوم برابرسازی فشار ساده است: زمانی که فشار هوای بیرونی به فضای پشت روکش فلزی بیرونی منتقل می شود، محفظه شکاف هوا باید به اندازه کافی […]