۱۳۹۳-۰۹-۰۹

تجهیز مجموعه سقف جهانی به سامانه پیامک

به اطلاع می رساند، “مجموعه سقف جهانی”  به سامانه پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۰۴۰۶۲۶۳ مجهز گردید. دیدگاه های شما، دلگرمی بزرگی برای ادامه کار ما خواهد بود، […]